Zasady korzystania

Regulamin Serwisu SKiU

1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
4. Konto
5. Zasady redagowania Profilu, Twojej strony oraz zamieszczania Zapytań, Usług i Ofert
6. Usługi dodatkowe
7. Opinie
8. Zasady odpowiedzialności
9. Usługi
10. Płatności
11. Postępowanie reklamacyjne
12. Skarga i mediacja
13. Postanowienia końcowe

  
Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1 Usługi zakazane
Załącznik nr 2 Usługi dodatkowe i Pakiety
Załącznik nr 3 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu
Załącznik nr 4 Faktury w wersji elektronicznej

 1. Postanowienia wstępne
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez ABIT Adam Berka na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Zapytań i Ofert w Serwisie SKiU oraz usług dodatkowych, jak również zasady dostępu i korzystania z Serwisu SKiU.
 2. Serwis SKiU jest dostępny na stronie internetowej: skiu.pl. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu SKiU jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 1. Definicje
 1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
 1. Operator — ABIT Adam Berka, NIP: 6392018304, adres: 47-400 Racibórz, ul. Kapuścika 7 z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem [email protected];
 2. Serwis SKiU albo Serwis – internetowy serwis pod nazwą SKiU, prowadzony przez Operatora w języku polskim, dostępny w domenie internetowej skiu.pl;
 3. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;
 4. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą jednego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.;
 5. Profil – informacja dostępna w Serwisie dotycząca Wykonawcy lub Zlecającego;
 6. Wykonawca – Użytkownik, który świadczy Usługi wskazane w ramach Profilu;
 7. Zlecający – Użytkownik, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Wykonawcy do wykonania określonej Usługi;
 8. Użytkownik Biznesowy – Wykonawca, który świadczy Usługi w ramach Profilu, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z usług Operatora w ramach Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Usługa – oferowana do wykonania przez Wykonawcę czynność, opisana w ramach Profilu Wykonawcy;
 10. Zapytanie – informacja umieszczana przez Zlecającego w Serwisie, w celu poszukiwania Wykonawcy zainteresowanego wykonaniem czynności w ramach zakresu danej Usługi;
 11. Oferta – propozycja zawarcia umowy na wykonanie konkretnych czynności w ramach Usługi, składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi, o której mowa w Zapytaniu;
 12. Opinia – subiektywna wypowiedź Zlecającego odnosząca się m.in. do jakości pracy i współpracy z Wykonawcą oraz oferowanej lub wykonanej przez niego Usługi;
 13. Regulamin – niniejszy dokument;
 14. Pakiet – opisany w Załączniku nr 4 zestaw Usług dodatkowych oraz Punktów SKiU, które Wykonawca może nabywać łącznie; 
 15. Usługi dodatkowe – odpłatne usługi udostępniane przez Operatora Wykonawcom, inne niż uniemożliwienie składania Ofert zgodnie z pkt. 5.6 Regulaminu.
 16. Partner – współpracująca z Operatorem w ramach danego Programu Partnerskiego osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, produkująca lub dystrybuująca Produkt, który Zlecający może zakupić a Wykonawca wykonać względem niego odpowiednią usługę.
 17. Program Partnerski – współpraca między Operatorem a zewnętrznym Partnerem określająca zasady świadczenia usług nabywanych przez Zlecających od Wykonawców znalezionych poprzez serwis SKiU.pl mająca na celu zapewnienie danej jakości takich usług.
 18. Produkt – przedmiot usługi wskazanej przez Zlecającego w Zapytaniu w ramach Programu Partnerskiego.
 19. Dostawca Usług Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Wykonawców w ramach Płatności SKiU: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 20. Umowa Płatności SKiU – umowa o świadczenie usługi Płatności SKiU zawierana między Wykonawcą a Dostawcą Usług Płatności.
 21. Twoja strona – dodatkowy, publiczny Profil Wykonawcy, zawierający dane Wykonawcy zamieszczone w jego Profilu, który Wykonawca może dobrowolnie uzupełnić o wybrane, wskazane przez Serwis dane.
 22. Strony Firm – publiczne strony w ramach Serwisu SKiU zawierające informacje z Twojej strony o wybranych Wykonawcach oraz odesłania do Twojej strony każdego z tych Wykonawców, prezentowane w ramach poszczególnych kategorii branżowych i/lub lokalizacji. Strony Firm nie są dostępne w aplikacji mobilnej.
 1. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników nieodpłatnych i odpłatnych (dodatkowych) usług polegających na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Wykonawcami i Zlecającymi oraz umożliwianiu dokonania wyboru Wykonawcy Usług przez Zlecającego. Odpłatne usługi dodatkowe zostały opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 2. Kontakt inicjuje Zlecający umieszczając w Serwisie Zapytanie, którego treść jest samodzielnie ustalana przez Zlecającego w ramach kryteriów wskazanych przez Serwis.
 3. Treść Zapytania powinna nawiązywać do jednej z Usług oferowanych przez Wykonawców oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców, w szczególności co do zakresu prac do wykonania.
 4. Zlecający odpowiada za zgodność Zapytania ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla złożenia Oferty przez Wykonawcę.
 5. Zamieszczenie Zapytania powinno odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie i zamiar skorzystania z Usługi, której Zapytanie dotyczy oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Operator może prowadzić Programy Partnerskie, w ramach których Wykonawca ma możliwość – po spełnieniu odpowiednich warunków – odbierać i odpowiadać na Zapytania umieszczone w dedykowanych kategoriach, w których dane Usługi i Wykonawcy sygnowane są przez Partnera zgodnie z zakresem Programu Partnerskiego.
 7. Zlecający może dodać Zapytanie w kategorii dedykowanej dla danego Programu Partnerskiego. W tym celu Zlecający musi posiadać Produkt, który został zakupiony u Partnera oraz który znajduje się na liście dostępnej w Zapytaniu. Jeśli Zlecający nie spełnia powyższych kryteriów, może dodać zapytanie w kategoriach dostępnych w Serwisie nie będących częścią Programu Partnerskiego.
 8. Zapytanie dostępne jest dla Wykonawców najlepiej do nich dopasowanych pod kątem treści i zakresu Zapytania, miejsca jego wykonania, ocen Wykonawcy, wcześniej otrzymanych przez Wykonawcę Zapytań, Usług świadczonych przez Wykonawcę oraz jego Profilu i Twojej strony. Ocena powyższych kryteriów może być każdorazowo dokonywana jest przez zautomatyzowane narzędzie Operatora. Jeśli Zlecający umieścił Zapytanie w ramach kategorii danego Programu Partnerskiego, Zapytanie to będzie dostępne jedynie dla Wykonawców, którzy przystąpili do tego Programu Partnerskiego.
 9. Wykonawca, który po raz pierwszy dokona rejestracji w Serwisie otrzyma pakiet punktów SKiU (gdy ich usługa zostanie uruchomiona, o czym wszyscy Wykonawcy zostaną poinformowani), z którego punkty może wykorzystać na składanie Ofert zgodnie z pkt. 5.6 Regulaminu lub na skorzystanie z usługi (dalej: “Pakiet Powitalny”). Jednorazowo w każdym miesiącu Punkty SKiU mogą być też wykorzystane przez Wykonawcę na zakup Usług z wykorzystaniem Punktów SKiU, z wyłączeniem Pakietów.
 10. Pakiet Powitalny zostanie przypisany do Konta nowego Wykonawcy po rejestracji Konta w Serwisie i będzie aktywny przez 14 dni od chwili rejestracji w Serwisie.
 11. Pakiet Powitalny przyznawany jest jeden raz i nie podlega wymianie na środki pieniężne. Przeniesienie przyznanego Pakietu Powitalnego na rzecz innego Użytkownika lub inne Konto jest niemożliwe.
 12. Operator oraz – jeśli dotyczy – Partner – w żadnym zakresie nie odpowiadają za usługi świadczone przez Wykonawców. Wykonawca ponosi w pełni odpowiedzialność za świadczone Usługi. W związku z powyższym zaleca się, aby Zlecający poczynił we własnym zakresie i według własnej oceny i uznania kroki mające na celu zabezpieczenie jego interesów w relacji z Wykonawcą, np. podpisanie odpowiedniej umowy, sprawdzenie czy Wykonawca posiada ubezpieczenie od prowadzonej działalności, spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych Usług.
 13. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i dane) i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem (w szczególności, że dane podawane w ramach Profilu oraz Twojej strony są prawdziwe, pełne, rzetelne i dotyczą Wykonawcy, który jest Użytkownikiem danego Konta), a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Użytkownicy, są odpowiedzialni za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 14. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz osób działających w imieniu Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.
 15. W związku z funkcjonowaniem Serwisu dane osobowe Użytkowników związane z Zapytaniami, Usługami oraz Profilami Wykonawców, podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Takie procesy przetwarzania danych mogą prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji wpływających na sytuację Użytkowników. Zasady zautomatyzowanego przetwarzania oraz ich przewidywane konsekwencje zostały opisane w sekcji 5. Polityki Prywatności.
 16. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu informacji, danych lub materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również interesów Operatora oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez uprzedniej zgody Operatora utrwalonej na trwałym nośniku.
 17. W celu zapewnienia zgodności Serwisu z wymaganiami obowiązującego prawa regulującego działalność platform internetowych, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Operator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkowników Biznesowych o przekazanie dodatkowych danych lub dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, w sposób wybrany przez Operatora lub wynikający z obowiązujących przepisów. 
 1. Konto
 1. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu i wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza, celem utworzenia Konta i umieszczenia w nim danych Użytkownika.
 2. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Profilu. Aktywacja Konta Wykonawcy następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego na odpowiedniej stronie Serwisu. Aktywacja Konta Zlecającego (gdy ta możliwość utworzenia konta zostanie uruchomiona, o czym wszyscy poinformujemy w tym Regulaminie) następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego na odpowiedniej stronie Serwisu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów w tym zakresie.
 4. (Usługa jeszcze nieaktywna. O jej aktywacji poinformujemy użytkowników oraz zmienimy Zasady korzystania z Serwisu) Wykonawca może zadeklarować, że korzysta ze swojego Konta jako Użytkownik Biznesowy poprzez skorzystanie z opcji “Dane firmy sprawdzone w GUS” i uzupełnienie wymaganych informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca uzyskuje status Użytkownika Biznesowego po pozytywnej weryfikacji przez Operatora podanych przez Wykonawcę danych. Deklaracja w zakresie korzystania z Konta jako Użytkownik Biznesowy może zostać również złożona w ramach procesu uruchomienia usługi Płatności SKiU. 
 5. Użytkownik może posiadać i korzystać w Serwisie z jednego Konta jako Zlecający i z jednego Konta jako Wykonawca (łącznie dwa Konta).
 6. W celu utworzenia Konta, korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail oraz tymczasowych numerów telefonu.
 7. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt 4 ust. 2 Umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli usługa została w pełni wykonana przez Operatora za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem.
 1. Zasady redagowania Profilu, Twojej strony oraz zamieszczania Zapytań, Usług i Ofert
 1. W celu zamieszczenia Zapytania lub danych w Profilu lub na Twojej stronie:
 2. Wykonawca posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie powinien uzupełnić Profil lub dobrowolnie dodatkowo Twoją stronę (Usługa jeszcze nieaktywna. O jej aktywacji poinformujemy użytkowników oraz zmienimy Zasady korzystania z Serwisu) poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
 3. Zlecający w Serwisie dokonuje wyboru parametrów w celu utworzenia Zapytania poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Zapytanie widoczne jest tylko dla Wykonawców, którym zostało przesłane Zapytanie Zlecającego.Informacje w ramach Stron Firm oraz Twoja strona widoczna jest dla wszystkich osób przeglądających Serwis SKiU, nie tylko Użytkowników.
 5. Zamieszczenie przez Zlecającego Zapytania i założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.
 6. Zamieszczone w Serwisie Zapytania zostają przesłane przez zautomatyzowane narzędzie informatyczne do Wykonawców najlepiej do nich dopasowanych pod kątem treści i zakresu Zapytania, miejsca jego wykonania, ocen Wykonawcy, wcześniej otrzymanych przez Wykonawcę Zapytań, Usług świadczonych przez Wykonawcę oraz jego Profilu i Twojej strony.
 7. Zlecający otrzyma Oferty Wykonawców poprzez e-mail lub podany nr telefonu, którzy złożyli Ofertę Zlecającemu na jego Zapytanie z zastrzeżeniem 6 poniżej oraz punktu 3 załącznika nr 2 do Regulaminu.
 8. Wykonawcy zainteresowani Zapytaniem składają Zlecającemu Ofertę. Operator zastrzega, że za złożenie Oferty może zostać wprowadzona opłata z wykorzystaniem punktów SKiU. Opłata ta wynosić może od 0 do 50 punktów SKiU. Informacja o konieczności poniesienia ww. opłaty w celu złożenia Oferty będzie widoczna w Serwisie.
 9. Po otrzymaniu Oferty, Zlecający powinien dokonać wyboru Wykonawcy i poinformować o tym Wykonawcę. Następnie Zlecający i Wykonawca ustalają między sobą dalszą formę kontaktu i termin zawarcia umowy oraz innych postanowień w zależności od ich woli. Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.
 10. Publikacja Zapytania lub Oferty w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach:
 11. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zapytania przez Użytkownika,
 12. po upływie 72 godzin od momentu zamieszczenia Zapytania przez Zlecającego,
 13. w przypadkach określonych w pkt 5 ust. 22 nin. Regulaminu.
 14. Użytkownik może modyfikować dane w Profilu lub na Twoje stronie po zalogowaniu się do SKiU.
 15. Zapytanie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. W przypadku wyboru przez Zlecającego błędnej kategorii, Operator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Zapytania wskazanego przez niego. O zmianie kategorii Zlecający zostaje poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres email. Zlecający może usunąć zamieszczone Zapytanie, jeśli nie zgadza się z przyporządkowaniem dokonanym przez Operatora.
 16. Treść Oferty powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Profilu i Ofercie oraz na Twojej stronie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
 17. Oferta pochodzi od Wykonawcy i jest przez niego sformułowana.
 18. Oferta, w tym jej przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Operatora lub innych serwisów z nim powiązanych.
 19. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie w ramach Profilu lub Twojej strony treści wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w tym niedozwolone jest zamieszczanie Zapytania, Profilu lub Twojej strony o charakterze towarzyskim.
 20. Operator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zapytań, Ofert lub Profili, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów, stron internetowych, stron profili w portalach społecznościowych itp.).
 21. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających na wystawianiu opinii w związku z Profilem lub Twoją stroną celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem bądź inne osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny powiązany sposób, w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w Serwisie, w tym w komentarzach i odpowiedziach.
 22. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Operator może:
 23. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, Użytkownikiem, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
 24. poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą, gdy blokada staje się skuteczna, Użytkownika w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie, wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.
 25. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści lub Konta poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez Operatora informacji o blokadzie danej treści lub Konta. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.
 26. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści: 
 27. zablokowana treść zostaje przywrócona, 
 28. jeżeli treść była objęta jedną z usług dodatkowych płatnych, Operator zwróci pobraną wcześniej opłatę na konto Użytkownika, w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim dana usługa dodatkowa nie została wykorzystana, w postaci środków służących do ponownego skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.   
 29. W przypadku uznania sprzeciwu za bezzasadny, niewniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji określonej w punkcie 5.17.2 lub skierowania do Operatora zawiadomienia właściwego organu ze stosownym żądaniem: 
 30. zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta; 
 31. jeżeli dana treść była objęta jedną z usług dodatkowych Odpłatnych, Operator pomniejszy płatność, o której mowa w punkcie 11 w związku z daną treścią. Wykorzystane w ramach pakietu lub Limitu w związku z daną treścią środki nie podlegają zwróceniu.
 32. W przypadku blokady Konta, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu. W razie blokady Konta Operator może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.
 33. Operator ma prawo do usunięcia lub zablokowania Zapytania, Oferty, Profilu, Konta lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:
 34. powszechnie uznane za obraźliwe,
 35. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
 36. naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej,
 37. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwisu, Operatora, Partnera
 38. wprowadzające w błąd.
 39. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 40. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Zleceniu, wystawienie Zapytania w niewłaściwej kategorii lub zastrzeżenie w treści Zapytania, Profilu lub na Twojej stronie dotyczące realizacji Usługi wyłącznie za uprzednią zapłatą ceny przez Zlecającego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Zapytania, Profilu lub Twojej strony lub blokady Konta.
 41. W razie poważnego powtarzającego się naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, generowaniu sztucznego ruchu, spamowaniu, przekazywaniu uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Zapytań i informacji o nich do osób innych, niż Wykonawca, który dokonał zakupu odpowiedniego Pakietu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, lub w razie co najmniej dwukrotnego zgłoszenia problemu dotyczącego wykonania Usługi przez danego Wykonawcę w rozumieniu pkt 6 ust. 6  w okresie 6 miesięcy Operator może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić lub zablokować (zakończyć) świadczenie Usług dodatkowych lub Pakietów danego Użytkownika, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  – zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności ani publikować ani odpowiadać na Zapytania. Użytkownik może jednak przeglądać Serwis, historię wiadomości, przy czym, aby dokonać wypłaty środków otrzymanych dla niego przez Dostawcę Usług Płatności powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta/Centrum Pomocy na adres email:[email protected].
  – zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.
  – Użytkownik zostanie poinformowany w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie ze wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.
 42. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach określonych punktem 5.18 lub 5.26 Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z punktem 11 Regulaminu.
 1. Usługi dodatkowe
 1. Wykonawca może skorzystać z Usług dodatkowych, aktywując w serwisie SKiU jedną lub więcej spośród płatnych usług, opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu lub aktywując je w ramach Pakietu.
 2. Usługi dodatkowe, o których mowa w Załączniku nr 2, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez ilość dni wskazanych w cenniku.
 3. Usługi, o których mowa w Załączniku nr 2, odnoszą skutek bezpośrednio po ich aktywacji, przy czym możliwa jest ich wielokrotna aktywacja. W przypadku zakupu Usług dodatkowych w ramach Pakietu, Wykonawca może skorzystać również z funkcjonalności “subskrypcji”, która umożliwia automatyczny zakup tego samego Pakietu z momentem upływu poprzedniego 30-dniowego okresu ważności Usług dodatkowych nabytych przez Wykonawcę w Pakiecie. Okres ważności nowych Usług dodatkowych wynosi 30 dni i następuje bezpośrednio po upływie terminu ważności Usług dodatkowych w ramach poprzedniego Pakietu. Cena zakupu Pakietu w ramach subskrypcji, a także liczba oraz termin ważności punktów nabywanych w Pakiecie w ramach subskrypcji każdorazowo wynikają z Załącznika nr 2 do Regulaminu obowiązującego w chwili zrealizowania automatycznego zakupu Pakietu w ramach subskrypcji na kolejny 30-dniowy okres. Wykonawca może anulować lub zmienić subskrypcję w każdym czasie, przy czym anulowanie subskrypcji ma skutek na przyszłość i nie wiąże się ze zwrotem uiszczonych płatności za zakup Pakietu. 
 4. Zakres i warunki świadczenia niektórych usług dodatkowych mogą być określone w odrębnych regulaminach. Warunkiem korzystania z tych usług jest akceptacja właściwego regulaminu.
 5. Możliwość skorzystania z Usług dodatkowych może być ograniczona działaniem algorytmów odpowiedzialnych za podejmowanie automatycznych decyzji, o których mowa w pkt 3 ust. 15 Regulaminu.
 1. Opinie (Usługa jeszcze nieaktywna. O jej aktywacji poinformujemy użytkowników oraz zmienimy Zasady korzystania z Serwisu)
 1. Operator umożliwia Zlecającym zamieszczanie Opinii za pośrednictwem Serwisu. Opinie dostępne będą, po ich zamieszczeniu przez Zlecających,na Twojej stroniedanego Wykonawcy a także mogą zostać udostępnione przez Operatora w ramach Stron Firm.
 2. Opinia nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie może zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. adresów stron internetowych lub odnośników do innych serwisów internetowych,
  3. treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,
  4. danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  5. treści naruszające prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, dobra osobiste, w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników, osób trzecich lub Partnera,
  6. treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Wykonawców,
  7. treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 3. Opinia powinna odnosić się przede wszystkim do jakości wykonanej Usługi, atrakcyjności Oferty oraz kontaktu z Wykonawcą.
 4. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu Operator upoważniony jest do usuwania Opinii w całości lub części, bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy Opinia:
  1. stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej Usługi,
  2. odnosi się do innego Wykonawcy niż opiniowany,
  3. odnosi się do innych Usług niż Usługa opiniowana,
  4. jest wystawiona sobie przez Wykonawcę,
  5. wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,
  6. została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
  7. narusza Regulamin, w tym w szczególności zasady określone w pkt 8.2. – 8.3. powyżej.
 5. Poprzez wystawienie Opinii za pośrednictwem Serwisu, Zlecający wyraża zgodę na korzystanie z Opinii z oznaczeniem jej imieniem danego Zlecającego oraz opublikowanie Opinii przez Operatora poza Profilem, w całości lub w części, w tym wraz z dodanym do Profilu Zlecającego zdjęciem i wizerunkiem utrwalonym na tym zdjęciu oraz miastem, w tym w szczególności w zakresie zaprezentowania innym osobom, w tym Użytkownikom Opinii na temat Usługi, Użytkowników lub Serwisu.
 6. Wykonawca uprawniony jest do jednokrotnego skomentowania danej Opinii wystawionej przez Zlecającego i odnoszącej się do Usługi lub samego Wykonawcy. Postanowienia pkt. 8.1. – 8.5 stosuje się do komentarzy Wykonawcy.
 1. Zasady odpowiedzialności
 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Zapytania, Profilu lub Twojej strony w Serwisie nie ingerując w formę i ich treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Wykonawcę i Zlecającego zawartych przez nich umów związanych z treścią Zapytania, Oferty, Profilu lub Twojej strony jak również za następstwa działań podjętych przez Zlecającego, Wykonawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Zapytaniu, Profilu, Twojej stronie i Ofercie oraz zdolność Zlecających i Wykonawców do realizacji umów zawartych w efekcie przyjęcia Oferty przez Zlecającego.
 3. Operator nie odpowiada za:
  1) brak zainteresowania przedmiotem Zapytania, Profilu lub Twojej strony przez innych Użytkowników;
  2) niedokonanie wyboru Oferty przez Zlecającego lub niezawarcie umowy przez Zlecającego mimo wyboru Oferty Wykonawcy;
  3) realizację obowiązków Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.
 4. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów. Do umów zawartych pomiędzy konsumentami, tj. osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami, nie znajdą zastosowania przepisy o ochronie praw konsumentów.
 1. Usługi
 1. Zapytanie należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania Ofert.
 2. Zlecający, który zmieścił Zapytanie, zainteresowany określonymi Usługami, jest kojarzony z Wykonawcami oferującymi Usługi opisane w Zapytaniuprzy czym po dodaniu Zapytania w kategorii danego Programu Partnerskiego, Zlecający jest kojarzony wyłącznie z Wykonawcami, którzy przystąpili do takiego Programu Partnerskiego. Wybór danego Wykonawcy dokonywany jest przez Zlecającego.
 3. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zlecającego Strony powinny realizować umowę na warunkach samodzielnie przez siebie ustalonych. Zlecający powinien w szczególności przygotować miejsce, w którym Wykonawca będzie mógł wykonać umowę w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu jak również umożliwić Wykonawcy prawidłowe wykonanie Usługi (m.in. poprzez zapewnienie dostępności wszelkich elementów Produktu do montażu).
 4. Zmiana terminu wykonania Usługi w ramach Programu Partnerskiego może nastąpić zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zlecającego. W przypadku, gdy nowy termin nie odpowiada stronom, Zlecający może:
  1) skorzystać z pozostałych przesłanych do niego Ofert, 
  2) ponownie dodać Zapytanie w ramach kategorii danego Programu Partnerskiego, 
  3) dodać zapytanie w kategorii spoza Programu Partnerskiego,
  4) skorzystać z usług montażu bezpośrednio u Partnera, jeżeli takowe świadczy.

Podjęcie czynności określonych ppkt 3) lub 4) nie jest objęte zakresem Programu Partnerskiego, co oznacza, że korzystanie i oferowanie takich usług nie odbywa się na zasadach wynikających z Programu Partnerskiego.

 1. Płatności (Usługa jeszcze nieaktywna. O jej aktywacji poinformujemy użytkowników oraz zmienimy Zasady korzystania z Serwisu)
 1. Zapłata za usługi płatne następuje z góry w jeden z poniższych sposobów:
  za Usługi dodatkowe (z zastrzeżeniem Usług dodatkowych, które zgodnie z Załącznikiem nr 2 mogą zostać nabyte wyłącznie poprzez wykorzystanie punktów SKiU) oraz Pakiety zawierające określoną ilość Punktów SKiU – poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link);
  b. za złożenie Oferty zgodnie z pkt. 5.6. powyżej oraz niektóre Usługi dodatkowe – poprzez wykorzystanie punktów SKiU zgodnie z zakupionym Pakietem (tj. prowadzonej przez Operatora zgodnie z ust. 2 poniżej ewidencji środków służących dokonywaniu zapłaty za niektóre usługi płatne świadczone w ramach Serwisu).
 2. Operator umożliwia Wykonawcom korzystanie z punktów SKiU w celu dokonywania zapłaty za określone w Regulaminie usługi, w tym Usługi dodatkowe w ramach Serwisu SKiU. W takim przypadku zapłata całości wartości Usługi dodatkowej musi nastąpić z wykorzystaniem punktów SKiU. Wartość oraz cena poszczególnych Usług dodatkowych, których zakup możliwy jest za pomocą punktów SKiU, wskazana została w załączniku nr 2 do Regulaminu. Punkty SKiU zostają przypisane do konta zgodnie z wybranym Pakietem zakupionym w sposób wskazany w ust. 1. ppkt 1) powyżej z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu. Punkty stają się środkiem płatniczym za możliwość złożenia Oferty zgodnie z pkt. 5.6. powyżej orazwybrane Usługi dodatkowe w Serwisie SKiU. Punkty SKiU nie podlegają zwrotnej wymianie na gotówkę, chyba, że przepisy prawa bądź regulacje Serwisu SKiU stanowią inaczej.
 3. Operator nie pobiera opłaty z tytułu prowadzenia punktów SKiU.
 4. Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do informacji o aktualnym saldzie punktów SKiUpo zalogowaniu się do Konta w Serwisie SKiU
 5. Punkty SKiU wygasają, jeśli Wykonawca nie wykorzysta ich w terminie określonym w Pakiecie. Ważność zgromadzonych punktów SKiU liczona jest od daty zakupu Pakietu.
 6. Wykonawca może zażądać zwrotu przedpłaconych środków dostępnych jako punkty SKiU. W tym celu powinien przekazać wniosek o zwrot środków wiadomością poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub listem poleconym na adres: Kapuścika 7, 47-400 Racibórz. Zwrot dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 7. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę (zamknięcie Konta), Użytkownik powinien niezwłocznie złożyć wniosek o zwrot salda punktów SKiU w sposób wskazany w ustępie poprzedzającym. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 4 ust. 8 Regulaminu, przez Wykonawcę będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwrot salda punktów SKiU zostaje dokonany w terminie 30 dni, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 8. Operator umożliwia Wykonawcom korzystanie z kodów rabatowych w ramach dokonywania zapłaty za Usługi dodatkowe (z wyłączeniem Usług dodatkowych, które zgodnie z Załącznikiem nr 2 mogą zostać nabyte wyłącznie poprzez wykorzystanie punktów SKiU) oraz Pakiety zawierające określoną ilość punktów SKiU.
 9. Wykorzystanie kodu rabatowego jest możliwe poprzez wpisanie go w panelu płatności w wyznaczone pole i zatwierdzenie przez kliknięcie w przycisk „Zastosuj” przed dokonaniem płatności. Jeśli wpisany kod jest prawidłowy, jego wartość zostanie odliczona od kwoty należności. W przypadku gdy kod rabatowy jest nieprawidłowy, tzn. upłynął termin jego ważności lub w inny sposób kod lub jego użycie są sprzeczne z Regulaminem lub szczegółowymi warunkami, na podstawie których został przyznany, jego wykorzystanie nie jest możliwe, o czym Wykonawca zostanie poinformowany w ramach komunikatu, że wpisany kod jest błędny.
 10. Wyrażona kwotowo wartość rabatu, do którego uprawnia kod rabatowy wynika z treści danego kodu lub szczegółowych warunków, na podstawie których został przyznany, przy czym wykorzystanie kodu może obniżyć należność do wysokości nie niższej niż 1,00 zł. W przypadku, gdy wartość przyznanego rabatu przewyższa wysokość należności, z tytułu której dokonywana jest płatność, różnica ta nie podlega zwrotowi ani zamianie na środki pieniężne. W sytuacji, gdy wysokość należności jest wyższa niż wartość rabatu, różnica jest opłacana przez Wykonawcę na zasadach określonych w punkcie 10 ust. 1 ppkt 1) powyżej.
 11. Wykorzystanie kodu rabatowego jest możliwe wyłącznie w terminie jego ważności, który wynika ze szczegółowych warunków, na podstawie których został przyznany lub treści danego kodu. Kod rabatowy wygasa wraz z upływem terminu jego ważności.
 12. Kody rabatowe są jednokrotnego użytku i nie sumują się ze sobą (w ramach dokonywania jednej płatności może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy), o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w szczegółowych warunkach, na podstawie których dany kod został przyznany.
 13. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie jest możliwe ich przeniesienie na inną osobę.
 14. W sytuacji gdy zachodzą określone w Regulaminie przesłanki do zwrotu należności, której zapłata została dokonana z wykorzystaniem kodu rabatowego zgodnie z punktem 10 ust. 8, Wykonawca otrzymuje zwrot należności pomniejszony o wartość rabatu. Wartość rabatu nie jest zwracana.
 15. Zasady przyznawania i udostępniania kodów rabatowych wynikają z odrębnych warunków określonych przez Operatora, w tym warunków akcji promocyjnych i marketingowych udostępnianych na stronach lub w serwisach Operatora lub podmiotów trzecich, w mediach społecznościowych lub w formie indywidualnej komunikacji. Warunki takie lub treść kodów rabatowych mogą określać również bardziej szczegółowe zasady korzystania z danego kodu niż te określone w Regulaminie, w tym minimalną wartość należności, od której jest możliwe wykorzystanie kodu w ramach dokonywania płatności lub ograniczenie możliwości zastosowania kodu rabatowego tylko dla niektórych kategorii Usług.
 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownik i każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana może kontaktować się z Operatorem w sprawie usług świadczonych na podstawie Regulaminu w formie:
  1) pisemnej na adres: Kapuścika 7, 47-400 Racibórz 2) elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected];
 2. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik i każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z Organizatorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres:[email protected] lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Kapuścika 7, 47-400 Racibórz z dopiskiem “reklamacja SKiU”.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Zapytania. Profilu lub Twojej strony, których reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Zapytania,Profilu lub Twojej strony, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Operator zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Operatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 7. Operator rozpoznaje reklamacjępochodzącą od konsumenta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pozostałe reklamacje Operator będzie rozpoznawał w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta albo zostanie poinformowany telefonicznie.
 1. Skarga i mediacja
 1. Skarga przysługuje Użytkownikowi Biznesowemu w następujących przypadkach:

1. rzekomego niewywiązywania się przez ABIT Adam Berka z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników korzystających z usług pośrednictwa internetowego;

2. trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Użytkownika Biznesowego;

3. podejmowanych przez ABIT Adam Berka środków w ramach Serwisu, które wpływają na sytuację Użytkownika Biznesowego;

4. blokady wybranej treści lub Konta Użytkownika Biznesowego zgodnie z punktem 5 Regulaminu.

2. Skargę można złożyć za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające Operatorowi dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.

3. Do skargi stosuje się odpowiednio punkty 10.3-10.5. Regulaminu.

4. Użytkownik Biznesowy ma możliwość wnioskowania o skorzystanie z mediacji celem rozwiązania sporów powstałych między ABIT Adam Berka a danym Użytkownikiem w związku ze świadczonymi przez ABIT Adam Berka usługami, w tym sporów dotyczących kwestii mogących być przedmiotem skargi, o której mowa w punkcie. 12.1 Regulaminu. ABIT Adam Berka jest gotowy podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w zakresie takich sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów (ang. The Centre for Effective Dispute Resolution). Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są na stronach internetowych Centrum Skutecznego Rozwiązywania Sporów. Mediacja jest odpłatna, przy czym ABIT Adam Berka ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 12.1.1. Regulaminu.

5. Użytkownik Biznesowy zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora(ów), z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje.

6. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. ABIT Adam Berka zastrzega sobie prawo odmowy wszczęcia mediacji lub zaproponowanego przez Użytkownika mediatora (ów).

 1. Postanowienia końcowe
 1. Operator ma prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:

1. konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;

2. konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować podwyższeniem lub wprowadzeniem dodatkowych opłat w stosunku do umów dot. usług świadczonych przed wejściem w życie tej zmiany i umożliwią dalsze korzystanie z Serwisu;

3. konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu;

4. zmiana warunków świadczenia usług lub wycofanie określonej funkcjonalności, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na usługi świadczone przed wejściem w życie tych zmian;

5. wprowadzenie nowej usługi odpłatnej, a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne;

6. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest w Serwisie SKiU. Link do tej strony internetowej przesyłany jest Użytkownikom drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika lub na użyty przy rejestracji Konta numer telefonu komórkowego, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa.

3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu SKiU oraz drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika lub użyty przy rejestracji Konta numer telefonu komórkowego. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 15 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich Zapytań. W celu wypowiedzenia umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail:[email protected]

4. Umowa pomiędzy Użytkownikiem Biznesowym a Operatorem może zostać rozwiązana przez Użytkownika Biznesowego z zachowaniem reguł wskazanych w punkcie 13 ust. 3 w przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu.  W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy w zakresie usługi Konta, Użytkownik Biznesowy powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić na [email protected]. Rozwiązanie przez Użytkownika Biznesowego w powyższym trybie umowy w zakresie usługi Konta odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika Biznesowego o zmianach Regulaminu, chyba że Użytkownik Biznesowy zrezygnuje z takiego powiadomienia albo złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub podejmie wyraźne działanie w Serwisie SKiU potwierdzające akceptację takich warunków.

5. Operator może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
– podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
– musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla  umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.

7. Ustępy 1-6 powyżej znajdują również zastosowanie do zmiany usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. Zmiana usługi nie będzie miała wpływu na Usługi dodatkowe wykupione przed wejściem w życie tych zmian, ani nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. 

8. W przypadku dokonania przez Operatora zmiany usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do tej usługi, konsument – niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 3 zd. 4 i 5 powyżej – może w ciągu 30 dni od dnia dokonania tej zmiany wypowiedzieć umowę usługi Konta lub inną umowę łączącą Operatora z Konsumentem dotyczącą usług świadczonych w ramach Serwisu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

9. W celu rozwoju Serwisu, Operator ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników.

10. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
– http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

11. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską, dostępną pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając adres Serwisu: [email protected].

12. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: [email protected].

13. Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.

14. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 Usługi Zakazane

 1. Zabronione jest zamieszczanie Ofert zawierających:

1. treści sugerujące, że za wykonanie pracy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma je w formie barteru,

2. konkursy polegające na wykonaniu całości lub części Usługi przez wszystkich zainteresowanych wykonawców, spośród których Zlecający wybierze i wynagrodzi tylko wybranych,

3. oferty dodawania opinii, komentarzy i ocen.

2. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Zapytań, Profilu lub Twojej strony treści zawierających:

1.treści reklamujące strony internetowe lub serwisy konkurencyjne wobec SKiU,

2. zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. łańcuszków czy piramid finansowych,

3. treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności zawierające dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych,

4. słowa, wyrażenia bądź zwroty, obraźliwe, wulgarne lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,

5. wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Operatora lub podmiotów z nim współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.

6. dane kontaktowe oraz odnośniki do zewnętrznych stron internetowych w miejscach innych niż wyraźnie do tego przeznaczone w ramach Profilu lub Twojej strony (Premium) z zastrzeżeniem, iż każdorazowo dane kontaktowe oraz odnośnik do zewnętrznej strony internetowej muszą być zgodne z pkt. 3.7. Regulaminu,

7. odnośniki do zewnętrznych profili społecznościowych, chmur lub dysków sieciowych, 
Zabronione jest również umieszczanie na banerach (w ramach Twojej strony Premium) zawierających dane kontaktowe lub odnośniki do zewnętrznych stron internetowych przy czym treści umieszczone na banerze muszą być zgodne z Regulaminem, w szczególności z pkt. 3.7.

3. Zabronione jest zamieszczanie Zapytań lub Ofert zawierających:

 1. treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji,
 2. propozycje o charakterze towarzyskim
 3. prywatne opinie Wykonawcy dotyczące Usługi lub Zlecającego,
 4. słowa, wyrażenia bądź zwroty, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi,
 5. treści zagrażające naruszeniem lub naruszające prawo, w tym dobra osobiste,
 6. treści niezwiązane bezpośrednio z oferowaną usługą,
 7. oferty pracy oraz poszukiwania pracy,
 8. propozycje pisania prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac,
 9. oferty kupna, nieodpłatnego przyjęcia, sprzedaży i wymiany przedmiotów (nie dotyczy usług hurtowego skupu jednego typu przedmiotów),
 10. jakiekolwiek konkursy i akcje promocyjne, w szczególności te wymagające od uczestników poniesienia określonych kosztów,
 11. propozycje wykonywania czynności zabronionych przez prawo.

4. Zabronione jest wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest:

 1. wczytywanie i osadzanie w Zapytaniu, Profilu lub na Twojej stronie stron internetowych, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem usługi;
 2. automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlania opisu Zapytania, Profilu lub Twojej strony;
 3. niebezpieczne dla Użytkowników lub funkcjonowania Serwisu odczytywanie lub generowanie plików “cookies”;
 4. automatyczne otwieranie okien przeglądarki lub okien dialogowych w momencie wyświetlenia Zapytania, Profilu lub Twojej strony lub przy próbie jego opuszczenia;
 5. przemieszczanie, blokowanie, zakrywanie lub dublowanie stałych elementów każdej strony zawierającej opis Zapytania, Profilu lub Twojej strony;
 6. zakłócanie i manipulowanie procesem składania Ofert przez Użytkowników;
 7. zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody;
 8. działania wprowadzające innych Użytkowników w błąd.

Załącznik nr 2 Usługi dodatkowe i Pakiety (Usługa jeszcze nieaktywna. O jej aktywacji poinformujemy użytkowników oraz zmienimy Zasady korzystania z Serwisu)

 1. Serwis SKiU umożliwia Wykonawcom skorzystanie z następujących, płatnych Usług dodatkowych.Opis i cena Usług dodatkowych, które można nabyć poza Pakietami dostępne są na stronie:
 2. Niektóre z Usług dodatkowych można zakupić wyłącznie w ramach Pakietów. Opis i cena Pakietów dostępne są na stronie:
 3. W celu skorzystania z oferowanych Usług dodatkowych, Wykonawca samodzielnie dokonuje aktywacji w Serwisie SKiU wybranych przez siebie usług.     
 4. Aktywacja Usług dodatkowych dotyczy tylko jednego Konta Wykonawcy.
 5. Cennik i dostępność usług.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: [email protected] Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Załącznik nr 3 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Zapytania lub Profilu).

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

ABIT Adam Berka

Kapuścika 7

47-400, Racibórz

[email protected] 

Ja ___________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu skiu.pl. Data zawarcia Umowy to ___________________________________

Załącznik nr 4 Faktury w wersji elektronicznej (Usługa jeszcze nieaktywna. O jej aktywacji poinformujemy użytkowników oraz zmienimy Zasady korzystania z Serwisu)

 1. Użytkownicy w celu otrzymania faktur powinni zadeklarować ten fakt, korzystając z odnośnika “Chcę otrzymać Fakturę VAT” dostępnego po dokonaniu zakupu Usługi Płatnej lub podając dane do faktury na Koncie w zakładce Ustawienia.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie wybierze „chcę otrzymać fakturę VAT”, w późniejszym okresie nie będzie miał możliwości otrzymania faktury VAT na firmę za Usługę Płatną do której nie wybrał wariantu “chcę otrzymać fakturę VAT”, chyba że przypisał dane do faktury na swoim Koncie w zakładce Ustawienia – w takim przypadku faktury będą generowane automatycznie dla każdej Usługi Płatnej.
 3. Jeżeli Użytkownik zadeklarował chęć otrzymania faktury VAT oraz w tym celu podał dane dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wówczas użytkownik traktowany jest jako Użytkownik Biznesowy.
 4. Faktura dla Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest wystawiana na jego żądanie zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Do każdej usługi należy zgłosić odrębne żądanie wystawienia faktury VAT. Jeśli żądanie wystawienia faktury VAT zostanie zgłoszone po upływie wskazanego 3-miesięcznego terminu, SKiU nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT.
 5. Kolejne faktury będą wystawiane wyłącznie na dane wskazane przy pierwszej transakcji, przy której Użytkownik skorzystał z odnośnika „chcę otrzymać Fakturę VAT”. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez SKiU faktury VAT. W celu aktualizacji danych zapisanych na Koncie, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta przed dokonaniem zakupu Usługi Płatnej.
 6. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 7. SKiU na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku PDF (Portable Document Format) oraz udostępnienie ich Użytkownikowi z pozycji Konta, umożliwiając ich pobranie przez Użytkownika.
 8. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 3 lat od ich wystawienia.
 10. W przypadku:
  – udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, oraz
  – zwracanej nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
  – stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze,SKiU na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wystawia na rzecz Użytkownika fakturę korygującą VAT zmniejszającą.
 11. Wystawienie faktury korygującej, określonej w pkt 9, poprzedzone jest przesłaniem przez SKiU informacji o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT. W przypadku gdy taka obniżka jest skutkiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, informacja ta znajdować będzie się w odpowiedzi SKiU w sprawie reklamacji.
 12. Informacja o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT, o której mowa w punkcie 9, jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email przypisany do Konta, chyba że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi SKiU w sprawie reklamacji, pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji. W takiej sytuacji informacja ta oprócz wysłania jej pocztą elektroniczną wysyłana jest też w formie papierowej.
 13. Przesłanie informacji o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT, o której mowa w punkcie 9, nie wymaga akceptacji i oznacza spełnienie warunków tego obniżenia.